In ons opvoedingsproject geven we onze eigen visie op onze onderwijsopdracht mee en zetten we de krachtlijnen uit van onze pedagogische aanpak.  

Zo geeft ons opvoedingsproject aan alle geïnteresseerden en medewerkers  duidelijkheid over waar wij voor staan en hoe wij onze middelen en het aanwezige menselijke kapitaal willen aanwenden om onze doelen te bereiken.

De inhoud van ons EOP wordt gedragen door alle personeelsleden en draagt daardoor bij tot meer interne samenhang.  Deze opdrachtverklaring is ook een goede toetssteen voor evaluatie, m.a.w. een middel om na te gaan of datgene waarmee we iedere dag bezig zijn ook onze leerlingen werkelijk ten goede komt en vormt de basis om de ganse schoolwerking door te lichten en waar nodig bij te sturen.

Wij hopen van harte dat ook u achter dit EOP kan staan in de volle overtuiging dat we dan samen de kwaliteit van de opleiding en de opvoeding in onze school een meerwaarde zullen geven.

Als katholieke school sluiten wij ons aan bij de Opdrachtverklaring van het katholiek onderwijs in Vlaanderen. De eigen accenten die onze school hierbij legt, vindt u hieronder:

A. KWALITATIEF HOOGWAARDIG ONDERWIJS

1. We willen de leerlingen een degelijke opleiding geven die hen voorbereidt op hogere studies.

2. We stimuleren de leerlingen tot het lezen van tijdschriften, literatuur, tot het bekijken van zinvolle tv-programma’s en films, het beluisteren van muziek e.d., met de nodige kritische zin (ruime vorming).

3. We leiden de leerlingen op tot zelfstandigheid in hun studie en houding en leren hen omgaan met verantwoordelijkheid.

4. We brengen de leerlingen een vorm van zelfdiscipline bij, zodat ze aanvoelen dat een goed werkklimaat noodzakelijk is. Hierbij zijn orde en stiptheid van belang.

B. TOTALE VORMING VAN DE PERSOON

1. We voeden de leerlingen op tot verdraagzaamheid en willen hen respect doen krijgen voor de mening van anderen.

2. We brengen de leerlingen omgangsvormen bij die hen toelaten zich sociaalvaardig te bewegen in de samenleving.

3. We begeleiden de leerlingen bij een ruime interesse voor het wereldgebeuren.

4. We brengen de leerlingen respectvolle omgangsvormen bij, zodat ze goed kunnen functioneren op school en in de samenleving.

5. We willen de leerlingen respect bijbrengen voor de leefomgeving van de school: orde, netheid, materialen.

C. WAARDEN VOOR HET LEVEN

1. We voeden de leerlingen op om eerlijk te zijn.

2. We willen de leerlingen ervan overtuigen een positieve houding in de samenleving aan te nemen.

3. We brengen de leerlingen respect bij voor het milieu en een gezonde omgeving.

4. We komen op voor christelijke waarden als naastenliefde, geweldloosheid, onthechting, gelijkwaardigheid van alle mensen, vergeving.